مرجع اعلام قیمت‌روز لوله مانیسمان

وارد کننده لوله‌های مانیسمان چینی و نماینده فروش کارخانجات داخلی

تاریخ بروزرسانی: 1403/3/1

لوله مانیسمان 20

قیمت ها بدون احتساب 10 درصد ارزش افزوده می باشد.

قیمت (تومان) (kg) وزن برند رده سایز
21,363,640 5.5 وارداتی 20 1/2 اینچ
21,363,640 8 وارداتی 20 3/4 اینچ
21,363,640 12 وارداتی 20 1 اینچ
21,363,640 16 وارداتی 20 1/4 1 اینچ
21,363,640 18 وارداتی 20 1/2 1 اینچ
21,363,640 24 وارداتی 20 2 اینچ
21,363,640 33 وارداتی 20 1/2 2 اینچ
21,363,640 45 وارداتی 20 3 اینچ
21,363,640 75 وارداتی 20 4 اینچ
21,363,640 100 وارداتی 20 5 اینچ
21,363,640 125 وارداتی 20 6 اینچ
21,363,640 190 وارداتی 20 8 اینچ
تاریخ بروزرسانی: 1403/3/1

لوله مانیسمان 40

قیمت ها بدون احتساب 10 درصد ارزش افزوده می باشد.

قیمت (تومان) (kg) وزن برند رده سایز
21,363,640 7.5 وارداتی 40 1/2 اینچ
21,363,640 10 وارداتی 40 3/4 اینچ
21,363,640 14.2 وارداتی 40 1 اینچ
21,363,640 18 وارداتی 40 1/4 1 اینچ
21,363,640 22 وارداتی 40 1/2 1 اینچ
21,363,640 31 وارداتی 40 2 اینچ
21,363,640 49 وارداتی 40 1/2 2 اینچ
21,363,640 63 وارداتی 40 3 اینچ
21,363,640 94 وارداتی 40 4 اینچ
21,363,640 125 وارداتی 40 5 اینچ
21,363,640 163 وارداتی 40 6 اینچ
21,363,640 245 وارداتی 40 8 اینچ
21,363,640 345 وارداتی 40 10 اینچ
21,363,640 460 وارداتی 40 12 اینچ

قیمت (تومان) (kg) وزن برند رده سایز
21,363,640 19 دقیق‌کاوه 40 1 اینچ
21,363,640 26 دقیق‌کاوه 40 1/4 1 اینچ
21,363,640 32 دقیق‌کاوه 40 1/2 1 اینچ
21,363,640 44 دقیق‌کاوه 40 2 اینچ
21,363,640 68 دقیق‌کاوه 40 1/2 2اینچ
21,363,640 91 دقیق‌کاوه 40 3 اینچ
21,363,640 135 دقیق‌کاوه 40 4 اینچ

قیمت (تومان) (kg) وزن برند رده سایز
21,363,640 19 اهواز 40 1 اینچ
21,363,640 26 اهواز 40 1/4 1 اینچ
21,363,640 32 اهواز 40 1/2 1 اینچ
21,363,640 44 اهواز 40 2 اینچ
21,363,640 68 اهواز 40 1/2 2اینچ
21,363,640 91 اهواز 40 3 اینچ
21,363,640 135 اهواز 40 4 اینچ
21,363,640 اهواز 40 5 اینچ
21,363,640 اهواز 40 6 اینچ

قیمت (تومان) (kg) وزن برند رده سایز
21,363,640 19 ابهر 40 1 اینچ
21,363,640 26 ابهر 40 1/4 1 اینچ
21,363,640 32 ابهر 40 1/2 1 اینچ
21,363,640 44 ابهر 40 2 اینچ
21,363,640 68 ابهر 40 1/2 2اینچ
21,363,640 91 ابهر 40 3 اینچ
21,363,640 135 ابهر 40 4 اینچ
21,363,640 ابهر 40 5 اینچ
21,363,640 ابهر 40 6 اینچ
تاریخ بروزرسانی: 1403/3/1

لوله مانیسمان 80

قیمت ها بدون احتساب 10 درصد ارزش افزوده می باشد.

قیمت (تومان) (kg) وزن برند رده سایز
21,363,640 9 وارداتی 80 1/2 اینچ
21,363,640 13 وارداتی 80 3/4 اینچ
21,363,640 19 وارداتی 80 1 اینچ
21,363,640 26 وارداتی 80 1/4 1 اینچ
21,363,640 32 وارداتی 80 1/2 1 اینچ
21,363,640 44 وارداتی 80 2 اینچ
21,363,640 68 وارداتی 80 1/2 2اینچ
21,363,640 91 وارداتی 80 3 اینچ
21,363,640 135 وارداتی 80 4 اینچ
21,363,640 180 وارداتی 80 5 اینچ
21,363,640 250 وارداتی 80 6 اینچ
21,363,640 350 وارداتی 80 8 اینچ
21,363,640 460 وارداتی 80 10 اینچ
وارداتی 80 12 اینچ

قیمت (تومان) (kg) وزن برند رده سایز
21,363,640 19 دقیق‌کاوه 80 1 اینچ
21,363,640 26 دقیق‌کاوه 80 1/4 1 اینچ
21,363,640 32 دقیق‌کاوه 80 1/2 1 اینچ
21,363,640 44 دقیق‌کاوه 80 2 اینچ
21,363,640 68 دقیق‌کاوه 80 1/2 2اینچ
21,363,640 91 دقیق‌کاوه 80 3 اینچ
21,363,640 135 دقیق‌کاوه 80 4 اینچ

قیمت (تومان) (kg) وزن برند رده سایز
21,363,640 19 اهواز 80 1 اینچ
21,363,640 26 اهواز 80 1/4 1 اینچ
21,363,640 32 اهواز 80 1/2 1 اینچ
21,363,640 44 اهواز 80 2 اینچ
21,363,640 68 اهواز 80 1/2 2اینچ
21,363,640 91 اهواز 80 3 اینچ
21,363,640 135 اهواز 80 4 اینچ
21,363,640 اهواز 80 5 اینچ
21,363,640 اهواز 80 6 اینچ

قیمت (تومان) (kg) وزن برند رده سایز
21,363,640 19 ابهر 80 1 اینچ
21,363,640 26 ابهر 80 1/4 1 اینچ
21,363,640 32 ابهر 80 1/2 1 اینچ
21,363,640 44 ابهر 80 2 اینچ
21,363,640 68 ابهر 80 1/2 2اینچ
21,363,640 91 ابهر 80 3 اینچ
21,363,640 135 ابهر 80 4 اینچ
21,363,640 ابهر 80 5 اینچ
21,363,640 ابهر 80 6 اینچ

سوالات متداول

پس از تایید خرید شما، فاکتور رسمی به شما ارائه می شود

ما کلیه محصولاتمان را با تضمین کیفیت ارائه می دهیم، لوله های مانسمانی که به فروش می رسد طبق استانداردهای بین المللی تولید می شود

ما کلیه محصولاتمان را با تضمین کیفیت ارائه می دهیم، لوله های مانسمانی که به فروش می رسد طبق استانداردهای بین المللی تولید می شود

ما با شرکت های حمل و نقل معتبر همکاری داریم، تا اطمینان حاصل کنیم که بار لوله های مانسمان شما با اطمینان به محل تعیین شده منتقل می شود

ما با شرکت های حمل و نقل معتبر همکاری داریم، تا اطمینان حاصل کنیم که بار لوله های مانسمان شما با اطمینان به محل تعیین شده منتقل می شود